Gatyň tormozy

  • “CARSUN Caster Floor Truck Lock” ýapon stilindäki pol gulp tormozlary

    “CARSUN Caster Floor Truck Lock” ýapon stilindäki pol gulp tormozlary

    Goldaw çarçuwasyny gurmak: Karsun goldaw çarçuwasy diňe meýdana däl-de, gorizontal ýere degişlidir.Goldaw çarçuwasynyň degişli görnüşini saýlamak möhümdir.Ulag ulagyňyza goldaw çarçuwasyny gurmagy saýlasaňyz, amatly we amaly bolan aýaklaryňyz bilen işledip bilersiňiz.

  • “CARSUN Caster Floor Truck Lock” Amerikan stilindäki pol gulp tormozlary

    “CARSUN Caster Floor Truck Lock” Amerikan stilindäki pol gulp tormozlary

    Karsun aňsat gurnama bilen gaty gulp tormozlaryny üpjün edýär, diňe “Movina” enjamynyň aşagynda birikdirmek ýa-da kebşirlemek üçin bolt ulanmaly, soň bolsa hereket edýän enjamlary “AnvTime” -de erkin düzedip bilersiňiz. Pedala aýak bilen basyp bilersiňiz, Soňra hereketlendiriji enjamlary beýgeldiň we düzediň. Gurlan bahar rezin ýassygy pola ýakyn bolsun, diňe enjamlaryňyzy durnuklaşdyrman, eýsem uzak wagtlap dowam edýän stres sebäpli zeper ýetmeginden goraýar.