Tutuş halka baldagy

 • Tutuş halka sap kaster 3 dýuým gara PU Swivel Castor, neýlon tormoz orta senagat kaster tigirleri bilen

  Tutuş halka sap kaster 3 dýuým gara PU Swivel Castor, neýlon tormoz orta senagat kaster tigirleri bilen

  Model belgisi: 2-3T30SB3-401H
  Capük kuwwaty: 100kg
  Tigiriň diametri: 75mm
  tigiriň ini: 32mm
  Tigir materialy: POLYURETAN
  Görnüşi: Bolt-deşik kastorlary, gysgyç halka baldaklary
  Stil: Swivel & Rigid
  Tutuş halkanyň baldagy: 22 * ​​56mm
  Faceerüsti bejermek: Elektroforez
  Custöriteleşdirilen goldaw: OEM, ODM
  Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý

 • Metal tormoz uniwersal kasterli orta ölçegli salma performa rezin aýak tigir

  Metal tormoz uniwersal kasterli orta ölçegli salma performa rezin aýak tigir

  1. performa kauçuk kaster Elastomer has ýokary fiziki we himiki aýratynlyklara eýedir we gaýtadan işlemek aňsat;
  2. performa kauçuk kaster pleönekeý gaýtadan işlemek we tehnologiýa, önümçilik ýerini tygşytlamak we hünärsiz önümleriň tizligini peseltmek;
  3. performa rezin gaby Önüm zäherli däl, ysy ýok, daşky gurşawa, enjamlara we işgärlere zyýany ýok;
  4. performa kauçuk kaster Wulkanizasiýa bolmazdan adaty wulkanizirlenen rezin aýratynlyklaryna eýe bolup, wulkanizasiýa serişdesi we tizlendiriji ýaly kömekçi çig mal tygşytlaýar.

 • “Caster Fabrik” 4 dýuýmlyk demir tormoz uniwersal tigirli ak neýlon tigir

  “Caster Fabrik” 4 dýuýmlyk demir tormoz uniwersal tigirli ak neýlon tigir

  Orta ölçegli neýlon tigirleri we agyr neýlon tigirleri haçan ulanmalydygyny, ulanmagyň usullaryna we şertlerine laýyklykda ýerlikli ulanmaly.Neýlon tigiriniň dürli ýagdaýlarynda haýsy faktorlar göz öňünde tutulýar?Aslynda, munuň bilen baglanyşykly faktorlar gaty köp.Degişli materiallar, ini we ýük göterijiligi bolan tigirler dürli ulanyjy gurşawyna görä saýlanyp bilner.Umuman aýdanyňda, ussahanada neýlon tigirleri ulanylyp bilner, ýöne göteriji agramyna üns beriň.Neýlon tigiriň haýsy görnüşi hil taýdan gowy we bahasy pes?Göz öňünde tutulmaly faktorlar dürli programmalara görä dürli bolup biler.

 • Carsun Orta kaster 4 dýuýmlyk plugin poliuretan PU uniwersal kaster

  Carsun Orta kaster 4 dýuýmlyk plugin poliuretan PU uniwersal kaster

  1. Galvanizli ýer, roman we çydamly görnüş
  2. Iki goşa monjuk diski has gowy öndürijilige eýe
  3. Baldagyň ululygy: 22x56mm
  4. Metal goşa tormoz we metal gapdal tormoz düzülip bilner