Habarlar

 • 2023 partiýamyz

  2023 partiýamyz

  2022-nji ýyl mümkinçilikleriň we kynçylyklaryň ýylydyr.Şeýle gazaply bazar bäsdeşlik gurşawynda CARSUN henizem asyl niýetini saklaýar, öňe çykýar, ýürek bilen önüm öndürýär we duýgy bilen marka gurýar.Täze ýylda CARSUN asyl niýetini ýatdan çykarmaz, ýadyňyzda saklaň ...
  Koprak oka
 • Täze ýyl gutly bolsun

  Täze ýyl gutly bolsun

  Kyn bir ýylda bize ýoldaşlyk edeniňiz üçin köp sag boluň.Siziň ýaly dost we wepaly müşderilerimize tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýäris we 2023-nji ýylda size we maşgalaňyza ähli bagt we saglyk arzuw edýäris. Hormatlamak bilen: Sargyt nähili bolsa-da, şu wagta çenli bilelikde işleýändigimize begenýärin ...
  Koprak oka
 • Karsun Kasteriň “Foxconn Group” -yň altyn medal bilen üpjün edijisiniň hormatyna mynasyp bolandygyny mähirli belläň

  Karsun Kasteriň “Foxconn Group” -yň altyn medal bilen üpjün edijisiniň hormatyna mynasyp bolandygyny mähirli belläň

  ongguan Carsun Caster Co., Ltd., professional kaster öndürijisi hökmünde 2017-nji ýylda Foxconn Group bilen hyzmatdaşlyga geldi we 2018-nji ýylda Foxconn Group-yň birinji derejeli üpjün edijisiniň hormatyna eýe boldy. tigir, Leveler.Bäş ýyl ýapylansoň ...
  Koprak oka
 • Dogry ussany nädip saýlamaly?Kaster öndüriji.

  Dogry ussany nädip saýlamaly?Kaster öndüriji.

  Kaster pudagynda 15 ýyl zawod üçin, önümlerimiziň hiline gaty ynamly bolmakdan başga-da, rol oýnaýanlaryň hünär bilimleri barada-da birmeňzeş pikir edýäris.Käbir ýygy-ýygydan ýüze çykýan kynçylyklar, ýöne müşderiler tarapyndan köplenç soralýar, biz olary jemledik we jemledik, ho ...
  Koprak oka
 • “CARSUN CASTER” düzedip bolýar, çalt rol oýnaýanlar bolup biler

  “CARSUN CASTER” düzedip bolýar, çalt rol oýnaýanlar bolup biler

  “Dongguan Carsun Caster Co., Ltd.” köp sanly rol oýnaýar.Tigir materialyna görä: ýüklere görä poliuretan roliklerine, neýlon roliklere, rezin roliklere, PP roliklerine we ş.m. bölünip bilner: ýeňil roliklere, orta we agyr roliklere, agyr roliklere, aşa agyr kassalara ...
  Koprak oka
 • Trolleýbuslar üçin dogry rolikleri nädip saýlamaly?

  Trolleýbuslar üçin dogry rolikleri nädip saýlamaly?

  Trolleý tigirleriniň saýlanylmagy birnäçe faktorlary talap edýär, şol sanda: 1. Trolleýiň makullanan ýüki Adatça ulanylýan tekiz trolleýli ýük 300 kilograma, dört tigir, 100 kilograma çenli bir tigirli ýük, has köp saýlamak maslahat berilýär tigiriň 4 dýuýmdan gowrak, sebäbi ...
  Koprak oka
 • Kastorlary nädip saklamaly?

  Kastorlary nädip saklamaly?

  {görkezmek: ýok;Aster Kaster öndürijisi, kasteri nädip saklamalydygyny size aýdyp berer.Kastorlaryňyzy saklamak üçin aşakdaky ädimlere ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.1. Garaşma çeňňegine hyzmat etmek: Eger hereketli rul gaty gowşak bolsa, derrew çalşylmalydyr.Kasteriň merkezi perdesi düzedilen bolsa ...
  Koprak oka
 • Carsun caster 2022 Orta güýz festiwalynyň dynç alyş habarnamasy

  Carsun caster 2022 Orta güýz festiwalynyň dynç alyş habarnamasy

  Aý baýramy, Aý şöhlesi, Aý şöhlesi agşamy, Güýz festiwaly, Zhongqiu festiwaly, Aý ybadat festiwaly, Aý baýramy, Aý baýramy, duşuşyk festiwaly we ş.m. diýlip hem atlandyrylýan Orta güýz festiwaly Hytaýyň adaty halk festiwalydyr.Orta güýz festiwaly celden gelip çykdy ...
  Koprak oka
 • 2022-nji ýyldaky Hytaý halkara logistika enjamlary we tehnologiýa sergisi üstünlikli tamamlandy we sizi CARSUN kaster sergi meýdançasyny synlamaga alyp barýar

  2022-nji ýyldaky Hytaý halkara logistika enjamlary we tehnologiýa sergisi üstünlikli tamamlandy we sizi CARSUN kaster sergi meýdançasyny synlamaga alyp barýar

  2022-nji ýylyň 26-njy awgustynda üç günlük 2022-nji ýylda Hytaý (Guan Guangzhouou) halkara logistika enjamlary we tehnologiýa sergisi (Iňlis ady “LET-a CeMAT ASIA çäresi”, mundan beýläk “LET” diýlip atlandyrylýar) Guanç Guangzhouou Hytaýyň import we eksport ýarmarkasynda geçirildi; Serginiň B meýdany ...
  Koprak oka
 • CARSUN Kaster önüminiň belgisi

  CARSUN Kaster önüminiň belgisi

  CARSUN kaster önüminiň belgisi 8 bölekden ybarat.1. Seriýa kody: 1 seriýa, 2 seriýa, Europeanewropa 2 seriýasy, 3 seriýa, agyrlyk güýjüniň pes merkezi, 4 seriýa, 6 seriýa, täze 6 seriýa, 7 seriýa, haýran galdyryjy rol oýnaýanlar, super agyr seriýaly rol oýnaýanlar.2. Tigiriň diametri kody: 1,5 dýuým, 2 dýuým, 2,5 i ...
  Koprak oka
 • CARSUN poslamaýan polatdan ýasalan rolikler

  CARSUN poslamaýan polatdan ýasalan rolikler

  RSUN poslamaýan polatdan ýasalan rolikler (540 kg iň uly tigir göteriji) Goldaw: 304 poslamaýan polatdan ýasalan ýaýyň aýlanýan ýokarky plastinka goşa polat topy we täsin polata bilek tegelek ýaý dizaýny, has agram çydamlylygy, çeýe aýlanmagy, has amaly. 2 seriýa poslamaýan polatdan ýasalan ýaý ...
  Koprak oka
 • Senagat rollary üçin bäş sany saýlama maslahat

  Senagat rollary üçin bäş sany saýlama maslahat

  Bazaryň daşky gurşawa ýetirýän täsiri bilen, islegi üpjün etmek bilen öz-özüňe baha bermegiň möhüm ýüze çykmasy bolan bu uly bazara has köp senagat önümleri goýulýar.Senagat rollarynyň köpelmegi bizi düşünişmezlige düşürýär, esasanam satyn almak p ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2