Karsun Kasteriň “Foxconn Group” -yň altyn medal bilen üpjün edijisiniň hormatyna mynasyp bolandygyny mähirli belläň

ongguan Carsun Caster Co., Ltd., professional kaster öndürijisi hökmünde 2017-nji ýylda Foxconn Group bilen hyzmatdaşlyga geldi we 2018-nji ýylda Foxconn Group-yň birinji derejeli üpjün edijisiniň hormatyna eýe boldy. tigir, Leveler.

Bäş ýyl ýakyn hyzmatdaşlykdan soň, Karsun Kaster hemişe ilki müşderi ýörelgesine eýerýär we önümiň hiline we tehnologiki innowasiýa zerurlyklaryna doly üns berýär.Karsun önümiň hilini we üpjünçilik tizligini netijeli üpjün edýär.Önüm innowasiýasynda, gowşuryş kuwwatynda we tehniki hyzmatlarda ajaýyp öndürijilik, “Foxconn Group” -yň “Altyn üpjün ediji” hormatyna eýe boldy.

“Foxconn” gymmatly üpjün ediji baýragy

On ýyldan gowrak wagt bäri önümçilik öndürýän zawod hökmünde, kärhana döredilende başynda ýokary hilli dolandyryş ulgamyny döretdi we ISO9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny üstünlikli geçdi.Önümleriň hilini netijeli üpjün etmek üçin kompaniýa dürli kaster synag desgalary bilen enjamlaşdyryldy we önümleriň hil dolandyryş dolandyryş ülňülerine, duz sepilişine laýyklykda önümiň degişli synag synagynda synagdan geçirilmelidigi aýdyňdyr. zawoddan çykmazdan ozal synag we täsire garşylyk synagy.

Hemişe bolşy ýaly, “tigirli, bitewilik, ilki bilen umumy ösüş” ýörelgesine eýereris, müşderilere kanagatlanarly önümler we ajaýyp hyzmatlar hödürläris, Karsun ajaýyp döretmek üçin hyzmatdaşlaryň köpüsi bilen elleşmäge taýyn!


Iş wagty: 13-2022-nji dekabry